Dane Spółki:

Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032
NIP 9591726258
kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN
BDO 000434772